RATSASTUSTERAPIA

    Ratsastusterapian tavoite

Tavoite ei ole ratsastustaidon oppiminen. Yksilölliset tavoitteet laaditaan yhteistyössä hoitavan tahon ja asiakkaan tai hänen huoltajiensa kanssa. Ratsastusterapiassa voidaan esimerkiksi tukea motorisia taitoja, aistisäätelyä, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehitystä, oman toiminnanohjauksen vahvistumista sekä mielialaoireiden lievittymistä.

 Lisäksi ratsastusterapia parantaa keskittymiskykyä ja vahvistaa yhteistyön merkitystä toisen elävän olennon kanssa. Ratsastusterapiassa rakennettu suhde terapiahevoseen auttaa myös ihmissuhteiden luomisessa. Terapiahevosesta huolehtiminen ja sen kunnioittaminen kehittää empatiakykyä. Toimiminen terapiahevosen kanssa on palkitseva kokemus, joka motivoi jatkamaan yhteistyötä. Pelon voittaminen, onnistumisen elämykset ja luottamus omiin kykyihin vahvistavat positiivista minäkuvaa.


Kehoyhteys

Hevosen rauhoittava, rytminen tai pirteän energisoiva liike välittää ihmisen kehoon elinvoiman tunteen. Ratsastusterapialla vahvistetaan ihmisen kehotietoisuutta, kun hevosen liike vaikuttaa ihmisen tunto - tasapaino - ja liikeaistijärjestelmien kautta. Rytmisesti toistuvat liikkeet luovat pohjan erilaisten taitojen oppimiselle, kielellisille toiminnoille, tunteiden esiin nostamiselle sekä loogiselle ajattelulle. Kehon kokemisen kautta asiakkaan itsetuntemus vahvistuu ja hän oppii rakentamaan omaa persoonaansa. Mitä paremman kehotietoisuuden saavuttaa, sitä parempi on toimintakyky.

Hevosen fyysinen olemus ja lämpö houkuttavat koskettamaan. Kosketuksen kautta ihminen voi tuntea tulevansa hyväksytyksi ja rakastetuksi .Yhteys toisiin

Talliympäristössä toimiminen on selkeää ja perustuu hevosen hyvinvointiin sekä kaikkien turvallisuuden takaaviin sääntöihin. Hevosen hoitamiseen liittyy tietyn struktuurin mukaisia toimia, jotka antavat hyvän mahdollisuuden oman toiminnanohjauksen harjoittelulle.

"Tärkeän osansa terapiaan toi oleminen osana talliyhteisöä. Minua kohdeltiin tallilla kuin ketä tahansa muuta: minua tervehdittiin ja puhuteltiin. En ollutkaan enää psykiatrinen potilas."

Lotan ja Mustakkaan asiakkaan oma kommentti artikkelista Hevosen voima (Lääkärilehti 38/2018)

Tunneyhteys

Ratsastusterapia luo olosuhteet, jossa tunteet ilmenevät selkeinä ja voimakkaina. Tunteita voi harjoitella havainnoimaan ensin turvallisesti itsensä ulkopuolella, eli terapiahevosessa. Terapiahevosen kanssa asiakas oppii ymmärtämään, miten erilaiset tunteet syntyvät, näkyvät käyttäytymisessä ja muuttuvat. Tätä kautta asiakas opettelee havainnoimaan tunteita itsessään, sekä löytämään näille tunteille sanat.

Ratsastusterapiassa hyödynnetään hevosen luontaista herkkyyttä toimia tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä. Hevonen on suora, rehellinen, lempeä ja rohkaiseva, mutta se myös reagoi epämiellyttävinä pitämiinsä tilanteisiin. Hevosella on äärimmäisen herkkä ruumiinkieli, rikas tunneviestintä sekä laumaeläimenä kehittyneet sosiaaliset taidot. Näin asiakas saa välitöntä palautetta omasta toiminnastaan.

.